Hukum Suami Tidak Beri Nafkah Kepada Isterinya

Baca Dan Fahami : Inilah Hukum Suami Tidak Beri Nafkah Kepada Isterinya | Asalamualaikum wr.wb saya telah berkahwin selama kurang lebih 2 tahun,

Dan selama 2 tahun itu suami saya tidak bekerja, memang pada saat awal perkahwinan orang tua sempat menentang kerana suami saya tidak mempunyai pekerjaan tetap,

Tapi kerana saya cinta pada suami saya tidak menghiraukan nasihat orang tua saya, dan saya fikir sambil berjalan suami saya mau berusaha dan mencari pekerjaan.

Tetapi setelah berjalan 2 tahun ini saya yang menyara keluarga kerana saya yang bekerja. dan sampai untuk bayaran persalinan pun saya yang mengeluarkan,

Setiap saya bicarakan masalah ini pasti dia marah dan temprament maka saya putuskan untuk tidak membincangkan masalah ini untuk mengelakkan pertengkaran,

Tapi hati saya seperti tidak menerima yang ingin saya tanyakan apa hukum suami yang tidak memberi nafkah isteri secara lahir, berdosakan saya apabila sering mengadu tentang suami saya dalam hati ??? mohon penjelasannya, terima kasih.

Jawapan : Walaikumussalam Wr Wb Saudara Dewi yang dimuliakan Allah swt, Sebagaimana telah difahami bahawa tanggungjawab seorang suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya.

Islam menganggap dosa besar bagi seorang suami yang mengabaikan kewajipan ini, sebagaimana disebutkan didalam riwayat Abu Daud dari Abdullah bin ‘Amr, ia berkata;

Rasulullah saw bersabda: “Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia mensia-siakan orang yang menjadi tanggungannya.” Didalam sabdanya saw yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan:

“Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya.”

Islam tidaklah menuntut besar kecilnya pendapatan atau rezeki yang diperolehi seseorang akan tetapi yang dituntut darinya hanyalah berusaha semaksima mungkin untuk bisa mendapatkan rezekinya itu,

Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dari Az Zubair bin Al ‘Awam dari Nabi saw bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya ,

Sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya,

Lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya “.

Umar bin Khattab pernah berkata, “Tidak sepantasnya seorang dari kalian hanya duduk-duduk saja tidak mencari rezeki dan hanya berdoa, ‘Wahai Allah berikanlah aku rezeki.’ Bukankah kalian telah mengetahui bahawa langit tidak akan menurunkan emas dan perak. ”

Adapun besaran dari nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada isteri dan anak-anaknya bergantung kepada kemampuan si suami.

Semakin tinggi kelas ekonominya maka ia harus semakin memberikan kelayakan hidup bagi keluarganya dan sebaliknya apabila suami mempunyai tahap ekonomi yang rendah,

Maka si isteri juga harus dapat memahaminya tanpa perlu menuntutnya dengan sesuatu yang diluar batas kemampuan dan kesanggupannya.

Kewajiban memberikan nafkah ini tidaklah hilang dari diri seorang suami walaupun isterinya seorang yang kaya raya atau mempunyai pendapatan sendiri.

Tidak ada salahnya bagi seorang isteri untuk mengingatkan suaminya akan kewajipan ini terlebih jika tampak adanya pengabaian terhadap kewajipan ini didalam dirinya.

Dan jika seorang suami tetap mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya sehingga si isteri harus memberi nafkah sendiri keperluan diri dan keluarganya,

Dengan hartanya maka biaya yang dikeluarkannya selama itu menjadi hutang yang perlu dibayar oleh suaminya.

Suami tetap diwajibkan membayar hutang tersebut walaupun hal itu terjadi selama bertahun-tahun lamanya selama si isteri belum merelakannya.

Pengabaian ini juga menjadikan si isteri mempunyai hak meminta kepada hakim agar memaksa suaminya untuk memenuhi keperluannya atau agar memisahkan mereka berdua dari tali perkahwinan.

Didalam kitab “al Mausu’ah” disebutkan bahawa para fuqaha telah bersepakat kewajiban memberikan nafkah isteri ada pada suaminya kerana akad sah (perkahwinannya) …

Jika seorang suami tidak menunaikan kewajipan ini tanpa adanya penghalang yang berasal dari isterinya maka si isteri mempunyai hak untuk meminta derma tersebut melalui hakim sehingga si hakim mengambil dari suaminya secara paksa.

Akan tetapi jika si suami tidak memberikan nafkahnya dikarenakan adanya penghalang dari istrinya, seperti: nusyuz (baca: (Baca: Undang-undang Isteri yang Menampar Suami, pen) maka dirinya tidak boleh dipaksa untuk mengeluarkan derma itu.

Lalu apakah boleh seorang isteri mempunyai hak menuntut pisah dari suaminya jika dia menahan tidak memberikan nafkahnya tanpa adanya sebab?

Pada fuqaha berbeza pendapat dalam hal ini dalam beberapa keadaan namun mereka bersepakat di dalam beberapa keadaan yang lain, sebagai berikut:

1. Jika si suami yang menahan dari memberikan nafkahnya itu mempunyai harta yang tampak maka dibolehkan bagi isterinya untuk mengambil nafkah itu daripada suaminya,

Baik dengan sepengetahuan si suami atau tidak, baik dilakukannya sendiri atau melalui seorang hakim.

Dan dalam hal ini tidak ada bagi isterinya hak untuk menuntut pisah kerana mungkin baginya untuk mendapatkan derma itu tanpa perlu adanya pemisahan.

Dalam hal ini, sama saja baik si suami berada di negerinya atau tidak, baik harta suaminya itu ada di hadapannya atau tidak, baik hartanya itu berupa wang atau alat pengangkutan atau ladang yang dimungkinkan untuk diambil darinya.

Sedangkan pendapat yang paling masyhur dari dua pendapat Syafi’i adalah bahawa jika harta si suami yang tampak itu ada di hadapannya maka tidak dibenarkan pemisahan (suami-isteri).

Akan tetapi jika harta itu berada jauh darinya sejauh jarak qashar shalat maka dibolehkan bagi si isteri untuk menuntut pisah.

Jika keadaannya tidak seperti demikian maka urusannya diserahkan kepada hakim untuk mendatangkan harta itu dan tidak ada hak isteri menuntut pemisahan.

Jika keadaannya tidaklah diketahui sama ada dirinya dalam keadaan kaya atau susah maka tidak ada pemisahan kerana sebab (untuk pemisahan) tidaklah menjadi kenyataan.

2. Apabila seorang suami yang menahan derma mereka tidaklah mempunyai harta yang kelihatan baik kerana kesukarannya (miskin) atau tidak diketahui kewujudan hartanya itu,

Atau kerana suaminya itu menghilangkan hartanya maka si isteri mengangkat permasalahan ini kepada hakim untuk menuntut pisah dari suaminya itu kerana sebab-sebab diatas.

Meski terjadi perselisihan dikalangan fuqaha tentang pembolehan pemisahan ini menjadi dua pendapat: para ulama Hanafi tidak membolehkannya …

Sementara para ulama Maliki dan Hambali memberikan kepadanya pilihan: tetap mempertahankan ikatan suami isteri dan menjadikan pembiayaan derma mereka sebagai hutang atas suaminya,

Atau mengangkat permasalahan ini kepada hakim untuk menuntut pemisahan perkahwinannya … (al Mausu’ah al Fiqhiyah juz II hal 10346 – 10347)

Dan pendapat yang kuat adalah bahawa seorang isteri yang tidak mendapat nafkah daripada suaminya mempunyai hak untuk menuntut pemisahan dirinya dari suaminya kerana kuatnya dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, sebagaimana dikatakan jumhur fuqaha.

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
Artinya: “Pegang (isteri) dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al Baqarah: 229).

Pada ayat diatas Allah memberikan dua pilihan kepada seorang suami antara menggenggam dengan cara yang ma’ruf iaitu memberi nafkah kepadanya,

Atau menceraikannya dengan cara yang baik pula jika dirinya tidak dapat memberikan nafkah kepadanya. Wallahu A’lam.

MOHON SUBSCRIBE CHANNEL NASIHAT USTAZ, SEMOGA ADA AMALAN KITA UNTUK HARI INI, JOM BUAT SAHAM UNTUK AKHIRAT

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *